உபத்திரவம் பொறுமை பரீட்சையையும், பரீட்சை நம்பிக்கையையும, உண்டாக்குகிறதென்று நாங்கள் அறிந்து, உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். – (ரோமர் 5:3-4). ஒருவர் சிறிய பரிசோதனை ஒன்றை செய்தார். மூன்று பாத்திரங்களை எடுத்து, மூன்றிலும், ஒரேயளவு தண்ணீர் ஊற்றி, ஒன்றில் உருளைக்கிழங்கையும், அடுத்ததில் முட்டையையும், […]

விசுவாசமும் கிரியைகளில்லாதிருந்தால் தன்னிலேதானே செத்ததாயிருக்கும். – (யாக்கோபு 2:17). ஒரு வாலிபனுக்கு கால்பந்து என்றால் மிகவும் விருப்பம். எப்படியாவது தான் கால்பந்து விளையாட்டில் நாட்டிற்காக விளையாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான். அதனால் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் ‘ஆண்டவரே, நான் நாட்டிற்காக விளையாடும் […]

நீங்கள் வளரும்படி, புதிதாய்ப் பிறந்த குழந்தைகளைப்போல, திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின்மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். – (1 பேதுரு 2:3). ஒரு வயது நிரம்பிய ஒரு குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது. உறவினர்களும் நண்பர்களும் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர். இறுதியில் ஒவ்வொருவரும் பரிசுகளை […]

இயேசு அவர்கள் விசுவாசத்தைக் கண்டு, திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி: மகனே, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். – (மாற்கு 2:5). இயேசுகிறிஸ்து கப்பர்நகூம் என்று சொல்லப்படும் தம்முடைய பட்டணத்திற்கு வந்து, ஒரு வீட்டில் இருந்து ஜனங்களுக்கு போதிக்க ஆரம்பித்தார். அங்கு நிற்க […]

பின்னும் நான் சொல்லுகிறதென்னவென்றால், ஆவிக்கேற்படி நடந்துகொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். – (கலாத்தியர் 5:16). யார் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவன் என்ற கேள்விக்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலும் வித்தியாசமான கருத்துக்கள் நிலவுகிறது. சில ஐக்கியங்களில் உற்சாகமாய் பாடல்பாடி அல்லேலூயா என்று முழக்கமிடுகிறவர்கள் […]

அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்யாதிருந்தீர்களோ, அதை எனக்கே செய்யாதிருந்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்பார். – (மத்தேயு 25:45). ஒரு அரசனிடம் இரண்டு பேர் நியாயந்தீர்க்கும்படியாக வந்து நின்றார்கள். அரசன் […]

ஆபிரகாம் அந்த இடத்துக்கு யேகோவாயீரே என்று பேரிட்டான்; அதினாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக்கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள்வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. – (ஆதியாகமம் 22:14). இங்கிலாந்திலே 1904ஆம் ஆண்டில் வால்டர் மார்ட்டின் என்னும் போதகர் ஒருவரின் மனைவி சிவிலா மார்ட்டின் அவர்கள் எழுதிய […]

மேலும், தமது மூலமாய்த் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல்செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடிருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய இரட்சிக்க வல்லவராயுமிருக்கிறார். – (எபிரேயர் 7:25). பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆறு பட்டணங்கள் அடைக்கல பட்டணங்களாக இருந்தன என்று எண்ணாகமம் 35:6-34 வரையுள்ள வசனங்கள் விளக்குகின்றன. […]

ஏனெனில், கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும், பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்; அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். – (1தெசலோனிக்கேயர் 4:16). 1986ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 10ம்தேதி மிச்சல் எனற இரண்டரை வயது சிறுபெண் வீட்டிற்கு […]